KUB-kurser-ST

Kurser i basal kirurgisk teknik, bråckkirurgi, bröstkirurgi, övre abdominell kirurgi, kolorektalkirurgi, endokrinkirurgi och kärlkirurgi
 

VAD?

En kirurgisk utbildning ackrediterad av Svensk Kirurgisk Förening. 
KUB = Kirurgisk UtBildning.
KUB-kurserna granskas av SKF:s utbildningskommitté samt delföreningarna. Budgeten är godkänd av skattmästaren.

FÖR VEM?

KUB-kurserna riktar sig i första hand till ST-läkare i kirurgi men även andra sökanden kan komma i fråga, tex ST-läkare i gynekologi, urologi mfl specialiteter. ST-läkare i kirurgi har därvidlag alltid företräde. Kursplats till andra sökanden erbjudes efter samråd mellan KUB-kansli och kursarrangör.

VARFÖR?

 • Ekonomisk vinst behålles av kursarrangören.
 • SKF är ekonomisk garant.
 • SKF bidrar med administrativt stöd i form av hantering av ansökningar och kursplatser, annonsering samt ekonomisk hantering inklusive fakturering.
 • SKF ger stöd vid upprättande av budget.
 • SKF bidrar med visst pedagogiskt stöd.
 • Kursarrangören bestämmer själv i vilken utsträckning man vill utnyttja KUB-kansliets tjänster. Dock kommer kursarrangören alltid faktureras 900/1200 kr (2/3 dagarskurs) per kursdeltagare oavsett utnyttjandegrad så länge man plockar kursdeltagare från KUB-kansliets väntelistor samt får annonsering via KUB-kansliet.

 

HUR?

INSTRUKTION FÖR ARRANGERANDET AV EN KUB-kurs

SE ÄVEN CHECKLISTAN TILL VÄNSTER I MENYN

 • En KUB-kurs kan vara 2 - 5 dagar lång, det vanligaste är 2 - 3 dagar. En KUB-kurs kan genomföras som ensam kurs eller kopplad kurs till annan KUB-kurs på samma kursort dagarna före eller efter. Det finns för- och nackdelar med båda systemen.
 • KUB kursens innehåll och antal kurser/år – bestäms av respektive delförening
 • För att få kalla sig KUB-kurs och utnyttja Svensk kirurgisk förenings logotype gäller följande villkor:
  1. Ansökan att få arrangera KUB-kurs måste vara inskickad
  2. Budget måste vara inskickad
  3. Vissa pedagogiska krav måste uppfyllas, se nedan.
 • Varje kursansvarig på respektive kursort gör en ansökan som skickas digitalt på blankett ”Ansökan om att arrangera KUB-kurs” tillsammans med komplett ifylld ”Budget för KUB kurs” till central KUB-sekreterare (Birgitta Haglund) som vidarebefordrar budgetförslaget till SKF:s skattmästare för granskning och godkännande. Avtal ska skrivas med SKF. Ange kursansvarig, kurstitel, målgrupp, preliminärt antal deltagare, ort och plats i ansökan och önskvärt är att man anger föreläsare och program. Med hänsyn till klinikernas schemaläggning och KUB-kansliets arbete med väntelistor och antagningsprocesser bör ansökan och budget inkomma KUB-kansliet minst ett år i förväg.
 • När ansökan och budget inkommit KUB-kansliet och godkänts av SKF kommer KUB-sekreteraren tillse att kursen läggs ut på SKF:s och KIRUB:s hemsidor samt annonseras gratis i tidskriften ”Svensk Kirurgi”.
 • Svensk kirurgisk förening har inga principiella åsikter om samarbete mellan kursgivare och industrin. Ett sådant samarbete skall i så fall följa gällande överenskommelser. Kontakta i god tid ev sponsorer om ni vill koppla utställare till kursen.
 • Låt med fördel kursdeltagarna själva boka hotellrum och ordna med betalning av boendet direkt till sin hemmaklinik. Förbered med att boka ett lämpligt antal rum på ett eller två hotell, observera dock deadline för avbokning för att undvika straffavgifter.
 • Alla kursdeltagare ska erbjudas möjligheten att bli medlemmar i Svensk Kirurgisk Förening.
 • Deltagare som ej är medlemmar i SKF kommer att debiteras en högre avgift, för närvande 1000 kr per deltagare. Denna extra avgift faktureras direkt från KUB-kansliet deltagarens hemmaklinik och är således ingenting som kursarrangören behöver ta hänsyn till. Dock skall det framgå tydligt vid annonseringen att denna avgift kommer tas ut.
 • Ansökan för kursdeltagare görs digitalt och meddelande skickas tillbaka att ansökan registrerats.
 • KUB-sekreteraren fördelar kursplatserna i samråd med kursarrangören samt vid behov utbildningsansvarig inom varje delförening.
 • Pedagogiska riktlinjer: kursen skall innehålla ett pre-test att ifyllas av kursdeltagaren innan kursstart för att dels kunna fastställa kunskapsnivån på kursdeltagarna men också för att stimulera och uppmuntra till studier i ämnet så att kursdeltagaren kommer väl förberedd till den sannolikt mycket intensiva kursen. Vidare skall någon form av slutexamination ske, skriftligt eller muntligt eller en kombination. Gränsen för vad som kan anses vara godtagbara (godkända) kunskaper i ämnet skall vara fastställt av delföreningens nationella fakultet med hänsyn tagen till kraven i SKF:s Utbildningsbok. Kursarrangören skall i tveksamma fall göra en sammanvägd bedömning av kursdeltagarens prestation under kursen, tex engagemang, språkkunskaper mm. Den nationella fakulteten kan i tveksamma fall kontaktas.
 • Gör en noggrann budget tidigt!
 • Besluta om kostnad per dag och kursdeltagare (högre avgift för ickemedlemmar).
 • Kursledararvode fastställs.
 • Föreslå timarvode för föreläsare samt beräkna rese-och boendekostnad.
 • SKF är ekonomisk garant vid eventuellt underskott, se "Blankett för budget".
 • Se till att ha en reservbuffert när budgetarbetet är klart.
 • V g se BUDGET-råd för KUB-kurser för mer detaljer kring ekonomi, administration och budget.
 • Eventuellt överskott från kursen behålls av delföreningen.

BUDGET-RÅD KUB-KURSER

 • Gör en budget i samband med att kursansökan inskickas.genom att fylla i alla rader på blanketten ”Budget för KUB kurs” och få skattmästarens synpunkter på den.
 • Se till att ha en buffert-hur klarar kursen budget om bara 80% av platserna fylls?
 • SKF debiterar 1200 kr per deltagare för en tredagarskurs och 900 kr för en tvådagarskurs.
 • All fakturering ska ske i SKF:s namn, samt namn på på kursort och kursansvarig. T ex. KUB kolorektal Örebro, SKF,att:Ditt namn
 • Blanketter finns att ladda ner från SKF:s hemsida.
 • KUB sekreteraren och SKF betalar kursens fakturor, arvoden, ev. löner, sociala avgifter och skatt samt sköter löneredovisningen till skattemyndigheterna.
 • Det är bra att alla fakturor skickats till KUB sekreteraren direkt efter kursen (inom två månader)
 • KUB sekreteraren och SKF sköter bokföring och redovisar ev. överskott till kursansvarig.
 • SKF är ekonomisk garant vid oförutsett underskott.
 • Överskottet betalas ut genom att kursansvarig skickar en faktura på beloppet till SKF inom tre månader efter avslutad kurs.
 • KUB kursens innehåll och antal kurser/år – bestäms av respektive delförening

Besluta om kostnad per dag och kursdeltagare (högre avgift för ickemedlemmar). När kursdeltagare tilldelats plats ska inbetalning av kursavgift ske senast två månader innan kursstart. Om platsen avbokas senast en månad innan kursstart återbetalas avgiften, men ej vid senare avbokning. Fastställ kursledararvode. Besluta timarvode för föreläsare samt beräkna rese-och boendekostnad.

INSTRUKTION FÖR FAKTURERING AV FÖRELÄSNINGSARVODE

Det går åt mycket tid för redovisning av lön och skatt för föredragshållare. Behållningen till varje föreläsare blir liten (1000 – 2000 kr). Informera gärna föreläsarna om detta före kursen för att de istället ska fakturera arvodet från sin huvudarbetsgivare eller annat företag som de är associerade med.

 • Företag: Skickar en faktura på arvodet inkl. skatt och sociala avgifter till SKF. All föreläsningsverksamhet är momsbelagd varför föreläsare med bolag ska fakturera med moms. Företaget anger organisationsnummer, momsredovisningsnummer och bifogar F-skattebevis med fakturan. Företaget ansvarar sedan för ev. löneutbetalning och uppgifter till Skattemyndigheten.
 • Privatpersoner: (Förhoppningsvis få) använder blanketten ”Arvodesuppgift för föreläsare”. Arvodet betalas ut som lön. Ange önskad % som ska dras som preliminärskatt. SKF betalar sociala avgifter och skatt. Kontrolluppgifter skickas ut till alla privatpersoner som erhållit lön från SKF under året och inkomsten ska tas upp i självdeklarationen.

Gör en noggrann budget tidigt!

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Arvode forelasare KUB.pdf)Arvode föreläsare KUB[Arvode föreläsare KUB]49 kB
Ladda ner den här filen (Kursutvardering KUB.pdf)Kursutvärdering KUB[Kursutvärdering KUB]110 kB
Ladda ner den här filen (Omkostnader KUB-kursarrangor.pdf)Omkostnader KUB-kursarrangör[Omkostnader KUB-kursarrangör]64 kB
Ladda ner den här filen (omkostn__eng_KUB.pdf)Statement of Account, KUB[Statement of Account, KUB]40 kB