Föreningsnytt (28)

Svensk Kirurgisk Förening möter verksamhetschefer, professorer och studierektorer

SKFs styrelse har de senaste åren regelbundet bjudit in verksamhetschefer, professorer och studierektorer till en dialog. Det viktigaste syftet med detta möte är dock att ge dessa nyckelpersoner möjlighet att delge styrelsen sina tankar om hur SKF skall arbeta vidare för medlemmarnas bästa. Styrelsen får också möjlighet att redogöra för sitt arbete och framtida planer. Mötet som avhölls på Karolinska sjukhuset refereras av överläkare Bärbel Jung.

Transplantationskirurgen Tomas Lorant

Sverige och världen har en stor organbrist. En avsevärd mängd patienter i dialys väntar på en njure, leversjuka väntar på en lever och hjärtinsufficienta behöver en hjärttransplantation. Organbristen ökar då en inte helt liten andel av transplanterade organ avstöts. Stora Forskarpriset som delas ut av Svensk Kirurgisk Förening i samarbete med Johnson & Johnson har uppmärksammat docent Tomas Lorants translationella forskning gällande just möjligheten att optimera förutsättningarna för det transplanterade organet att överleva hos mottagaren och därmed totalt sett minska organbristen.

Internationell sekreterare – varför då?

Vi lever och verkar i en allt mer integrerad värld. Där gränser och språk inte längre sätter vare sig fysiska eller mentala hinder för samarbete och utbyte. Detta sker på alla plan i samhället. Så även inom den mondiala kirurgiska världen. Styrelsen har tagit detta ad notam och årsmötet i Uppsala sa med acklamation ja till propositionen om att inrätta en ny post i styrelsen som internationell sekreterare.

Svensk Förening för Kärlkirurgi

Få kirurgiska specialiteter har genomgått en så omfattande utveckling som kärlkirurgin. Från stor öppen, och ibland blodig, kirurgi till futuristisk endovaskulär teknologi via en centimeterstor incision i ljumsken. Ordföranden i Svensk Förening för Kärlkirurgi Anders Wanhainen presen- terar här en översikt över specialiteten och föreningen.

Forskning kring kolorektal cancer gav Anna Stora Forskarpriset 2013

Årets mottagare av Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris på 200 000 kr är docent Anna Martling, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningens inriktning utgörs främst av rektalcancerns bakomliggande etiologi, preoperativ utredning, sekvensen av olika behandlingsalternativ och biverkningar efter genomgången terapi.

Svensk Kirurgisk Förening stärker samverkan med kliniken och akademien

Allt förändringsarbete är lättast om olika aktörer drar i samma riktning. Kirurgföreningen vill därför ha en öppen och konstruktiv dialog med det kirurgiska ledarskapet på våra kliniker och universitet just för att kunna påverka den framtida kirurgin i positiv riktning. Föreningens vetenskap- liga sekreterare, professor Per Hellman, rapporterar från vårmötet med landets verksamhetschefer och professorer.