Föreningsnytt (28)

Innovativ kirurgisk forskning – hur lyckas man?

Vid årets Kirurgvecka i Uppsala håller kirurgföreningens Kommitté för Klinisk Forskning en plenarsession tillsam- mans med KTH, Uppsala universitet och Vinnova där man skall belysa utmaningarna som en kirurgisk innovatör ställs inför vid framtagandet av nya tekniska produkter. Välkommen torsdag eftermiddag.

Kirurgmöte på neutral mark

Den europeiska medicinska samarbetsorganisationen UEMS grundades 1961. Sektionen för kirurgi har träffats två gånger per år sedan 1963 för att diskutera utbildningsfrågor, ackreditering och kvalitetsfrågor. KIRUBs internationella sekreterare Elin Ericsson refererar från höstmötet för kirurgsektionen inom UEMS som avhölls i Zürich.

Kvalitetsmätning på Kirurgveckans abstrakt

Lilla Programkommittén, som arbetar mycket med Kirurgveckan, har genomfört en granskning av hur, och i vilken mån, abstrakten publiceras inom den vetenskapliga litteraturen efter Kirurgveckan. Slutomdömet blir – Ganska bra trots allt!

Vilka fokusområden har Svensk Förening

Inom den benigna övre gastro kirurgin har det skett en remarkabel expansion av obesitaskirurgin samtidigt som specialiseringen och centraliseringen av den maligna kirurgin i övre abdominell kirurgi fortsätter. Styrelsen i SFÖAK har inventerat en rad kliniker och format en nulägesbild av var den övre GI-kirurgin står idag och formulerat mål för den fortsatta utvecklingen samt definierat delföreningens utbild- ningsuppdrag. Avgående ordföranden Ingmar Näslund sam- manfattar styrelsens arbete.

Nytt från utbildningskommittén

Ordföranden i Utbildningskommittén Marianne Hall-Angerås lyfter här fram fyra aktuella och positiva ämnesområden där kommittén varit mycket aktiv för att förbättra den kirurgiska utbildningen och logistiken runt densamma.

Kirurgveckan 1.0

Nydanande torde bli ett epitet för årets Kirurgvecka utifrån en rad aspekter. Värdkliniken i Linköping har redan presenterat flera av sina nya grepp och här bjuder föreningens vetenskaplige sekreterare, professor Per Hellman, upp till en informationsteknologisk dans inför Kirurgveckan.