Kolorektal (68)

In memoriam - Lars Påhlman

En central gestalt inom svensk kirurgi har gått ur tiden. Lars Påhlman, Pålle, har satt en tydlig prägel på svensk kolorektalkirurgi under decennier. Onkologkollegan professor emeritus Bengt Glimelius och professores emeriti vid kirurgdelen för institutionen för kirurgiska vetenskaper i Uppsala skriver till hans minne.

Skörhet – ett syndrom med kirurgisk relevans

Vi hade bjudit in kolorektalkirurg Omar Faiz från London, geriatriker Nina Ommundsen från Oslo och anestesiolog Marja Lindqvist från Stockholm till vårt program i Örebro för att de skulle dela med sig av sina erfarenheter och insikter kring detta svåra men angelägna ämne. Nedan följer en sammanställning över deras viktigaste synpunkter kring begreppet skörhet och kolorektal kirurgi hos äldre.

Erektil funktion och livskvalitet hos män efter rektalkirurgi

Charlotta Wenzelberg, yngrerepresentant i redaktionskommittén för Svensk Kirurgi, har studerat erektil dysfunktion före och efter rektalcancerkirurgi vid SUS i Malmö. Resultaten redovisas i denna artikel som också diskuterar vikten av preoperativ information och tidig penil rehabilitering för dessa patienter.

Watch and wait och organsparande behandling vid ändtarmscancer

Den kirurgiska utvecklingen har för länge sedan lämnat ”Grosse Chirurgen – Grosse Schnitte”-tänkandet då mer och mer evidens till förmån för minimalinvasiva strategier växt fram. Organsparande strategier gör idag sitt inträde på flera områden i modern kirurgisk cancerbehandling och i vissa fall ställs nu frågan: Ska vi operera över huvud taget efter god respons på neoadjuvant behandling? Nedan redogör författarna för evidens och tankar om införande av ”vänta och se”-strategi vid ändtarmscancer i vårt land. 

Poängbedömningen i Svenska kolorektalcancerregistret

Sverige är världsledande när det gäller kliniska kvalitétsregister. Data från registren kan användas för årsrapporter och forskning men i en ideal situation kan de även användas av klinikföreträdare och beslutsfattare för organisationsoptimering och resursallokering. Lars Påhlman och styrgruppen för kolorektalcancerregistret visar här hur registerdata kan användas för att belysa kvalitetsmått på kliniken.