Kärl (24)

Endovaskulär behandling av aortadissektion

Behandlingen av dissektion i aorta descendens har ändrats drastiskt under det gångna årtiondet, med införsel av Thorakal Endovaskulär Aorta- Reparation (TEVAR). Vid årets Kirurgvecka deltog en av auktoriteterna inom detta område, dr Tara Mastracci från Royal Free Hospital, London. Hon redogjorde för nuvarande evidensläget för behandling av dissektioner, samt de utmaningar som kvarstår vid behandling av denna komplexa aortapatologi. Nedan följer ett referat av sessionen. 

Kärlkirurgi - en ny basspecialitet 2015

De nya förskrifterna för specialisttjänstgöring, där kärlkirurgin är en ny basspecialitet, kommer att innebära förändringar i utbildnings-, planerings- och rekryteringsarbetet på många kirurgkliniker i landet. I denna artikel får vi en bakgrund och beskrivning av hur specialitetsutbildningen kommer att byggas upp av Svensk Förening för Kärlkirurgi (SSVS) och hur den samverkar med specialistutbildningarna i kirurgi, urologi och plastikkirurgi.

Kärlkirurgin har lärt av kardiologin

Kärlkirurgerna har en lång tradition av kvalitetsregisterarbete genom införandet av Swedvasc redan på tidigt 1990-tal. De kirurgiska registren utvecklas successivt. Kärlkirurgerna går, genom utnyttjande av det befintliga Swedvasc, nu ånyo i frontlinjen med ett nytt spännande koncept för interventionsstudier med SWEDEPAD-studien. Studieupplägget är en Registerbaserad randomiserad kontrollerad studie (RRCT).

Paradigmskifte för modern kirurgisk behandling av aortaaneurysm

Allt fler kirurgiska interventioner blir allt mer minimalinvasiva till gagn för patienten. Idag går mer än hälften av Sveriges aortaaneurysmopererade patienter hem med ett centimeterlångt ärr i ljumsken istället för ett snitt från xiphoideus till symfysen. Kevin Mani och Anders Wanhainen, vid den kärl- kirurgiska sektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, sammanfattar den snabbt växande endovaskulära tekniken.

Aortagraftinfektion – ett komplicerat kärlkirurgiskt tillstånd

Infektion runt ett aortagraft är en fruktad komplikation och utgör både en kirurgisk och antibakteriell utmaning där erfarenhet och multidisciplinär kompetens krävs. Åtgärder kan behövas akut vid graftenterisk blödning, men i andra fall med enbart infektion finns det tid för en noggrann utredning och diskussion angående kirurgisk strategi.

Kärlkirurgisk forskning på distans

Den kärlkirurgiska forskargruppen i Uppsala har en lång erfarenhet av att bedriva nätverksbaserad forskning, och har fler doktorander och disputerade forskare utanför än i Uppsala. Professor Martin Björck och docent Anders Wanhainen, som fick SKFs Stora Forskarpris 2011, beskriver hur länssjukvårdens doktorandutbildning kan underlättas för den nya generation unga kirurger som vill disputera på distans. Distansforskning innebär både möjligheter och svårigheter.