Nutrition (5)

Glutamin en uppdatering: vad gäller för postoperativa och kritiskt sjuka patienter?

Vår artikelserie om klinisk nutrition fortsätter. Denna gång med en översikt av det vetenskapliga stödet för glutamintillförsel till kritiskt sjuka patienter. Nutritionsbehandlingens komplexitet illustreras av motsägande resultat beroende på studiedesign. För att kunna tolka dessa resultat måste man förstå bakgrund och svagheter med olika studieupplägg. Först då kan vi uppnå en balanserad tilllämpning av evidens i vården av våra patienter.

Översiktsartikel: Klinisk nutrition

Att sköta rondarbete på avdelningen är en av de första uppgifter en underläkare i kirurgi får. En helt central del i det arbetet är att för varje patient ta ställning till optimal strategi för nutrition den aktuella dagen. Många gånger fattas beslut på svaga grunder, kanske genom att se vad som stod på dropplistan föregående dag. De flesta patienter kan snart återgå till normalt födointag varefter tilläggsnutrition minskar i betydelse men det finns ändå stor förbättringspotential i denna del av omhändertagandet av våra patienter.

Matnyttigheter

Nutritionssessionen var vad arrangörerna för kirurgveckan i Örebro utlovade, nämligen ”matnyttig”, konstaterar Birger Pålsson i sitt referat.

Nutrition till traumapatienter

Nutrition vid fysiologiskt trauma är ett ämne som är föremål för många diskussioner och till och med en del mytbildning. Folke Hammarqvist och Olle Ljungqvist, båda synnerligen nutritionsprofilerade kirurgiska forskare, ger oss här en uppdatering av kunskapsläget inom detta fält.

Preoperativ nutrition

Här följer en kortfattad, handfast och kliniskt mycket relevant genomgång av kunskapsläget inom fältet preoperativ nutrition. Författare är Folke Hammarqvist, verksam som chef för den akutkirurgiska verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Olle Ljungqvist, nutritionsinriktad professor i kirurgi vid Karolinska Institutet. Båda är verksamma i Svensk Kirurgisk Förenings grupp för perioperativ behandling och nutrition.