Utbildning (152)

Back-up-mentor för AT-läkare på akuten

Efter en lång yrkesbana riskerar stora mängder kunskap att förloras om de inte på ett konstruktivt sätt överförs till nästa generation. En före detta redaktör för Svensk Kirurgi (1973–1974) beskriver här sitt arbete som mentor på akutmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).

Nu är KUB-kursen i akutkirurgi en verklighet

I och med den nya ST-utbildningen med gemensamt basår för kirurger, urologer, kärl- och plastikkirurger ökar efterfrågan på KUB-kurser som belyser de gemensamma kunskapsområdena som ska inhämtas under detta år. En ny nationell fakultet med representation från dessa olika specialiteter svarar nu upp mot detta behov med en uppskattad KUB-kurs i akutkirurgi. Man planerar för fyra kurstillfällen per år och de första utbildningstillfällena har fått höga betyg av deltagarna.

Kursen för dig som undervisar och handleder ST-läkare

Tack vare en mycket aktiv utbildningskommitté har Svensk Kirurgisk Förening har kommit mycket längre än många andra specialistföreningar när det gäller att tillhandahålla ST-utbildning anpassat till efterfrågan. Man tar nu detta arbete ytterligare ett steg genom standardiserad utbildning av dem som fungerar som lärare i vårt fält.

Blir det någon ny specialistskrivning?

Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis avskaffades när den förra förordningen om specialistutbildningen började gälla (SOSFS 2008:17). Det fanns flera orsaker till det. Dels så hade den gamla skrivningen blivit förlegad. Frågorna var dåligt uppdaterade och det var många ST-läkare, examinatorer och aktiva inom föreningen som lade ner ett stort arbete på en examination som inte var obligato- risk. I stället var tanken att examination skulle ske i anslutning till varje kurs. Arrangörerna av KUB kurserna fick som krav att alla kurser inte bara skulle ha en skriftlig examination utan även en skrivning före eller vid kursstart (sk förskrivning). ATLS var en förebild när examinationerna till kurserna skapades.

Nu har den nya specialistutbildningen börjat gälla

Utbildningskommittén i Svensk Kirurgisk Förening har gjort ett stort arbete i beredningen av den nya specialistutbildningen. I och med detta har man kunnat få igenom många synpunkter i den slutgiltiga skrivningen av socialstyrelsens föreskrift för läkares specialistutbildning. Peter Elbe och Helena Taflin redogör här för hur den nya utbildningen är uppbyggd.
 

Skära i Skövde, rapport från KIRUB-dagarna 2015

”Ju större snitt desto större kirurg” lär en kirurg ha sagt för länge sedan. En hel sal unga kirurger brast i skratt när Tord Gustafsson, förste viceordförande i Skövdes kommunfullmäktige, med dessa ord välkomnade deltagarna på KIRUB- dagarnas bankett 2015. Sjuttiotre ST-kirurger från Sverige och en litauisk ST-kirurg hade samlats till årets KIRUB-dagar som arrangerades i Skövde 6–8 maj med Skaraborgs kirurg- klinik som värd. Årets tema var laparoskopisk kirurgi och i programmet ingick såväl föreläsningar som praktiska work- shops. Maria Hjertberg, ST-läkare vid Kirurgiska kliniken i Norrköping, rapporterar från årets KIRUB-dagar.