Övrigt onkologi (8)

Cytostatikapåverkan på leverparenkym vid resektion av kolorektala levermetastaser

I november 2014 försvarade Jozef Urdzik sin avhandling Colorectal cancer liver metastases; Effects of chemotherapy on liver parenchyma and resections vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Handledare var Agneta Norén och opponent professor James O Garden från University of Edinburgh. Avhandlingen belyser olika aspekter av cytostatikapåverkan på leverparenkym och resultat vid leverkirurgi av kolorektala metastaser. 

Register för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Möt den passionerade registeranhängaren och tillika leverkirurgen Magnus Rizell, Göteborg, som här presenterar ytterligare ett kirurgiskt kvalitetsregister. NLGR är ett förhållandevis ungt register för maligniteter i lever och gallvägar.

Palliativ behandling av esofagus- och ventrikelcancer

Att arbeta tillsammans mellan specialiteterna istället för parallellt borde vara självklart vid god cancersjukvård men ofta glöms det holistiska synsättet bort och varje specialkompetens ser först till sitt eget område. Professor Lars Lundell, Stockholm, och specialistläkare Anders Winbladh, Linköping, rapporterar från en mycket fruktsam temadag på Svenska Läkaresällskapet kring det multidisciplinära arbetet runt den palliativa cancerpatienten.

Gastrointestinala stromacellstumörer (GIST)

Behandling med tyrosinkinashämmare har på senare år förbättrat överlevnaden för patienter med GIST. Jan Åhlén och Harald Blegen har ett av Nordens största material av GIST och ger oss här en överblick över utredning och behandling av denna sällsynta tumörsjukdom.

Diagnostik och behandling av malignt melanom – alltid spännande!

Malignt melanom tillhör de sjukdomar som ökar mest i vårt land. Trots detta diskuteras den kirurgiska behandlingen i förhållandevis liten utsträckning på våra kongresser. Christian Ingvar, Lund, tillhör de mer initierade i ämnet och delar här med sig till oss andra.

Var står vi idag avseende neoadjuvant respektive postoperativ adjuvant kemoterapi vid kolorektal cancer?

Richard Bernhoff, verksam vid Kirurgkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, skrev denna essä för erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis i kirurgi 2007 och Richards uppsats valdes på grund av sin höga kvalitet ut av utbildningskommittén för publikation i Svensk Kirurgi. Vi får en strukturerad sammanfattning av evidensläget avseende för- och tilläggsbehandling med cytostatika vid kurativt syftande behandling av kolorektal cancer, ett område som för närvarande genomgår en enastående utveckling till gagn för drabbade patienter. Denna artikel kompletterar dessutom utmärkt numrets kliniska översiktsartikel, som handlar om kirurgi vid kolorektala levermetastaser.