Bukvägg (14)

Ärrbråck – åtgärd eller prevention?

Tekniken för bukförslutning har förfinats mycket under de senaste decennierna och frekvensen ärrbråck har kunnat minskas betydligt. De ärrbråck som ändå uppkommer innebär likväl ett stort lidande för den drabbade. Gabriel Sandblom beskriver här modern bukförslutning och pågående studier för att förebygga bråck på patienter med ökad risk. 

Komplex bukväggsbråckskirurgi – no place for lone wolves

Svensk förening för innovativ kirurgi (SIKT) anordnade två symposier om bukväggsbråckkirurgi under Kirurgveckan 2015 i Örebro. Såväl nationella som internationella föreläsare ritade en mycket utförlig bild av de aktuella behandlingsmodaliteterna även om livliga diskussioner avslöjade att man ofta ännu inte kunnat enas om en gyllene standard i de delvis mycket komplexa och facettrika sjukdomsbilderna. 

Nät- eller suturplastik vid navelbråck? Erfarenheter från ett landsortssjukhus

En retrospektiv journalgenomgång av navelbråck visar att nätplastik ger lägre recidivfrekvens än suturplastik oberoende av bråckets storlek. Den visar också inte helt oväntat att med större erfarenhet hos kirurgen minskar recidivfrekvensen. Docent Hans Mårtensson och bråckkursgurun Sam Smedberg har gått igenom den egna klinikens resultat av navelbråcksoperationer.

Akut bråck-kirurgi

Akuta bukväggsbråck stöter vi på hos patienter i alla åldrar och på alla tider på dygnet och det förväntas av oss att klara en så ”enkel” operation.... men hur är det, vad har vi för resultat på akut bråck-kirurgi? Det var temat för årets Bråckdagar, som Agneta Montgomery, Malmö, här refererar.

Vakuumbehandling vid öppen buk och andra tillstånd

Bukväggsgruppens program under Kirurgveckan var samlat till torsdagen. På morgonen hölls ett minisymposium om ökat intraabdominellt tryck samt vakuumbehandling vid öppen buk och vid infektioner i sår innehållande syntetiska grafter.

Hur man utbildar bråckkirurger

Ett symposium under Sam Smedbergs ledning presenterade olika synpunkter på utbildning av framtida bråckkirurger. Leif Israelsson inledde med att fundera över ämnet god sjukvård och god kirurgi. Den stora skillnaden tycks ligga i att god sjukvård tangerar läkekonst, med krav på intuition och improvisation hos utövaren medan god kirurgi innebär en strikt standardiserad procedur eller handläggning utan plats för stora individuella utsvävningar. Varje avsteg från den etablerade rutinen kan öka risken för sämre resultat.

Föredragssymposium om kronisk ljumsksmärta efter bråckkirurgi

Bukväggsgruppens sista programpunkt denna Kirurgvecka modererades av Ulf Gunnarsson, Uppsala, och Ingemar Bolin, Örebro. Agneta Montgomery, Malmö, höll ett inledande föredrag med titeln Aktuell litteratur om postoperativ kronisk ljumsksmärta. Detta problem har under de senare åren kommit att bli alltmer aktuellt i takt med att medvetenheten om problemet blivit större.

Ljumskbråckskirurgi

På torsdagen under årets kirurgvecka i Umeå hölls ett symposium i SIKT:s regi under rubriken ”Nätfixation: när, var och hur?”. Moderatorer var Johanna Österberg, Mora och Sven Bringman, Södertälje. Dessa utgjorde, tillsammans med Staffan Smeds, Sergelkliniken samt Sam Smedberg, Helsingborg, den panel som ledde den interaktiva inledande delen av symposiet. Patrik Lundström, ST-läkare vid Kirurgkliniken, Mora Lasarett, var där för Svensk Kirurgis räkning.