Datortomografi vid akut buk

Modern bilddiagnostik har revolutionerat den kliniska vardagen inom så gott som alla medicinska verksamhetsområden. Den akuta kirurgiska buken är en entitet som omgärdats av en rad närmast heliga sanningar, av vilka en del nu är under omprövning. Anders Levinsson och Olle Ekberg, båda verksamma vid Diagnostiskt Centrum för Bild och Funktionsmedicin, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, ger här en översikt över datortomografin som diagnostiskt hjälpmedel vid akut buk.

Mer info

  • Skribent Anders Levinsson, Olle Ekberg, Malmö

Barn med reflux – svårupptäckt men lättbehandlat

Refluxsjukdom är inte enbart en vuxensjukdom utan drabbar även barn och ungdomar. Vid mag- och lungproblem måste man alltid räkna med att refluxsjukdom kan ligga bakom barnets problem. Mer studier behövs för att tydliga riktlinjer, som gör det möjligt att upptäcka och behandla denna underskattade sjukdom bland barn och unga, ska kunna arbetas fram.

Mer info

  • Skribent Göran Nilsson, Patrik Engström

Utredning och behandling av bukaortaaneurysm

Per Kjellin, verksam i Helsingborg, har skrivit denna ST-uppsats som ger en fin översikt av handläggning av bukaortaaneurysm. Vi har tidigare i Svensk Kirurgi haft en livfull debatt om traditionell öppen kärlkirurgi kontra den snabbt frammarscherande endovaskulära tekniken. Denna översiktsartikel ger en bakgrund till den diskussionen baserad på den knappa handfull randomiserade studier som nu finns publicerade. Artikeln kommenteras sedan i direkt anslutning av Tim Resch från kärlcentrum Malmö-Lund.

Mer info

  • Skribent Tim Resch

GallRiks: Russin ur kakan 2006

Här får vi ett urval intressanta analyser gjorda på 2006 års svenska kolecystektomier såsom de registrerats i vårt nationella kvalitetsregister för gallkirurgi, GallRiks. Registerhållaren Gunnar Persson, Jönköping, har här sammanställt analyser på fundus first, antibiotikaprofylax och gallgångsskador. Detta är ett utdrag ur årsrapporten som i sin helhet kan läsas på www.ucr.uu.se/gallriks.

Mer info

  • Skribent Gunnar Persson

Justerbar gastric banding, kanske inte så ute som många hävdar

Under Stockholms obesitasdagar föreläste professor J.B. Dixon från Melbourne om de mycket goda resultaten av justerbar gastric banding i Australien. Kanske har justerbara band trots allt en plats i behandlingsarsenalen, enligt detta referat signerat Ann Kjellin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 

Mer info

  • Skribent Ann Kjellin

Akademisk utbildning i suturteknik för operationssjuksköterskor

Bengt Gerdin, professor i plastikkirurgi i Uppsala, skriver här om en kurs i suturteknik för operationssjuksköterskor som nyligen hölls i Uppsala. Kommer vi framtiden att se ökad delegering av enklare sutureringsuppgifter till operationssköterskorna? Är en sådan utveckling bra och eftersträvansvärd, eller är den inte det?

Mer info

  • Skribent Bengt Gerdin

Kirurgveckan – ett framgångsrikt koncept!

Nu har det gått en kort tid sedan en framgångsrik Kirurgvecka avslutades i Stockholm. Det tog dock tolv år tills veckan kom till Stockholm men när den väl arrangerades där blev veckan både ”vass och vågad”.

Mer info

  • Skribent Jörgen Larsson

Hur sköts vävnadsprovtagningen till forskning och biobank på ditt sjukhus?

Optimalt tillvaratagande av humanvävnad i samband med operation eller biopsering är extremt viktigt för kvaliteten på de molekylärbiologiska analyser som skall göras, men likväl ett område som lätt förbises. Ralf Segersvärd, ansvarig för den pankreaskirurgiska verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset, försöker här reda ut begreppen.

Mer info

  • Skribent Ralf Segersvärd, Stockholm

Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris till Ulf Gunnarsson

Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris har i år tilldelats docent Ulf Gunnarsson vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Han får priset för patientnära klinisk forskning inom områdena kolorektal cancer, bukväggskirurgi och akut buksmärta. Priset har också en pedagogisk dimension och nedan redogör Ulf Gunnarsson för den forskning och handledning som lett fram till priset.

Mer info

  • Skribent Ulf Gunnarsson

Vilken roll har etiken i den kirurgiska forskningens vardag?

Här är ännu en i den långa raden av etikrutor signerade Bo Risberg. Denna gång handlar det om hur vi med några enkla tumregler, baserade på sunt förnuft och en fritt tolkad variant av Kants kategoriska imperativ, för det mesta kan navigera rätt utan att behöva några ingående kunskaper i den omfattande teoribildning som finns inom ämnesområdet etik.

Mer info

  • Skribent Bo Risberg
Prenumerera på denna RSS-feed