Var står vi idag avseende neoadjuvant respektive postoperativ adjuvant kemoterapi vid kolorektal cancer?

Richard Bernhoff, verksam vid Kirurgkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, skrev denna essä för erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis i kirurgi 2007 och Richards uppsats valdes på grund av sin höga kvalitet ut av utbildningskommittén för publikation i Svensk Kirurgi. Vi får en strukturerad sammanfattning av evidensläget avseende för- och tilläggsbehandling med cytostatika vid kurativt syftande behandling av kolorektal cancer, ett område som för närvarande genomgår en enastående utveckling till gagn för drabbade patienter. Denna artikel kompletterar dessutom utmärkt numrets kliniska översiktsartikel, som handlar om kirurgi vid kolorektala levermetastaser.

Mer info

  • Skribent Richard Bernhoff

Kirurgi vid kolorektala levermetastaser

Synen på kolorektala levermetastaser har det senaste årtiondet genomgått ett komplett paradigmskifte. Patienter som på nittiotalet gick till palliation får idag kurativt syftande leverkirurgi med goda onkologiska resultat. Bjarne Ardnor och föreningens nytillträdde ordförande Peter Naredi, båda verksamma i Umeå, belyser här evidensläget inom detta fält.  

Mer info

  • Skribent Bjarne Ardnor, Peter Naredi

Kursorganisation enligt SFAI-modellen – både bättre och mindre kostsamt

Vidar Hjertberg, verksam i KIRUB:s styrelse och som ST-läkare i Norrköping, ger här sin och KIRUB:s syn på den planerade förändringen av hur kurser sanktionerade av Svensk Kirurgisk Förening kommer att administreras i framtiden. Föreningen planerar att ta ett ökat ansvar för administration och ekonomi enligt samma modell som Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI) redan gjort sedan många år. 

Mer info

  • Skribent Vidar Hjertberg

Tack till den gamla styrelsen!

Det är ett nytt år med nya utmaningar. För mig är det också början av en fyraårsperiod som ordförande i Svensk Kirurgisk Förening.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

Laparoskopist och kärlkirurg – kan vi samarbeta mera?

Kan laparoskopisk kärlkirurgi erbjuda fördelar gentemot den öppna respektive endovaskulära tekniken och är det möjligt att upprätthålla god kompetens inom samtliga områden? Gästföreläsaren Willem Wisselink, Amsterdam gav oss en bild av var vi står idag. Biträdande redaktören Stefan Acosta, Malmö, refererar här denna session.

Mer info

  • Skribent Stefan Acosta

Ännu ett högklassigt novembersymposium i kolorektalkirurgi i Linköping

Den 22-23 november hölls 2007 års kolorektalkirurgiska novembersymposium i Linköping med titeln Image and pathology guided colorectal surgery. Deltagarna björds på ett brett och varierat program på nationell och bitvis internationell toppnivå. Rune Sjödahl, Linköpingsbaserad professor i kolorektalkirurgi, tidigare ordförande i Svensk Kirurgisk Förening och pappa till detta möte, liksom till mycket annat inom svensk kolorektalkirurgi, refererar.

Mer info

  • Skribent Rune Sjödahl

Referat från Kirurgveckan – bröstsektionen

Svensk Förening för Bröstkirurgi hade sitt program under torsdagen och fredagen under årets Kirurgvecka. Fredrik Wärnberg, Uppsala, sammanfattar programmet i stort och Lotta Wadsten. Sundsvall, refererar sedan mer utförligt den sista spännande programpunkten ”Bröstcancerbehandling år 2020”. 

Mer info

  • Skribent Fredrik Wärnberg

Bröstcancerbehandling år 2020

Kirurgveckans sista programpunkt från bröstsektionen var ett mycket spännande symposium om bröstcancerbehandling år 2020. Kommer bröstkirurgerna att bli arbetslösa och radiologerna ta en mer aktiv del i behandlingen i framtiden? Eller kommer förbättrad screening i kombination med tidig kirurgisk intervention gör onkologerna arbetslösa? Nja, alla var nog överens om att bröstcancer även i framtiden kommer att tarva ett tätt multidisciplinärt samarbete, refererar Lotta Wadsten, Sundsvall.

Mer info

  • Skribent Lotta Wadsten
Prenumerera på denna RSS-feed