Varför skall vi använda puderfria handskar?

Det är en självklarhet för oss kirurger att använda handskar när vi opererar. Bruket av handskar kom först till för att skydda operatören mot patientens kroppsvätskor och vävnader. Sterilitetskravet medförde senare att även patienten skulle skyddas mot kirurgens smutsiga händer.

Mer info

  • Skribent Bo Risberg

Tarmen – en betydande resistensreservoar

Redan tidigt under historisk tid insåg man att tarmen och dess innehåll har en så hög infektionspotential, att regler formulerades för att förhindra krigsförluster på grund av gastroenteriter.

Mer info

  • Skribent Åsa Melhus

OPSYS – Postoperativ infektionsregistrering kan koordineras med upptäckt och registrering av bakteriologiska odlingsfynd

Arbetet med att förebygga postoperativa infektionskomplikationer är ett av de prioriterade områdena när Sveriges Kommuner och Landsting satsar på att under 2008–11 minska ”Vårdrelaterade infektioner” till hälften av dagens nivåer. Andra områden är vårdrelaterade urinvägsinfektioner och infektioner relaterade till bruket av kärlkatetrar.

Mer info

  • Skribent Gunnar Kahlmeter, Mats Walder

Nutrition och kirurgiska infektioner

Eftersom infektionsrelaterade komplikationer i samband med kirurgi är kostsamma och även innebär ett lidande för patienterna är det angeläget att bedriva kirurgi och behandling på ett sådant sätt att riskerna reduceras. En god nutritionsvård är en viktig del av det kirurgiska omhändertagandet och stöttar bland annat patientens immunokompetens.

Mer info

  • Skribent Folke Hammarqvist

Kirurgisk teknik och postoperativ infektion

Sådana bakterier vars normala biotop är människan benämns kommensala. Ordet betyder ”som hör till samma bord”. Staphylococcer, enterokocker, Eschericha coli, Bacteroides fragilis och många fler är sådana bakterier.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Hudproblem orsakade av skyddshandskar och frekvent handtvätt

De senaste decennierna har medvetenheten om risk för blodsmitta och för smittöverföring av exempelvis meticillinresistenta Staphylococcus aureus ökat handskanvändningen inom såväl sjukvård som tandvård. Emellertid har detta lett till problem för vissa handskanvändare i form av kontakteksem men även snabballergiska reaktioner1

Mer info

  • Skribent Åke Svensson

Användning av operationshandskar

Operationshandskar utgör en skyddande barriär och har använts i över hundra år för att förhindra att smitta överförs från operationspersonal till patient och vice versa. Det är väl känt att denna barriär inte erbjuder ett absolut pålitligt skydd.

Mer info

  • Skribent Rosalie Hammarsten

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är en oundviklig konsekvens av antibiotikabehandling. Vi måste därför använda de antibiotika vi har på ett rationellt sätt.

Mer info

  • Skribent Eva Melander, Inga Odenholt

KIRUB-dagarna 2008 - Trauma och brännskador

Årets KIRUB-dagar gick av stapeln 7–9 maj i ett Norrköping som visade sig från sin soligaste sida. Deltagandet var rekordstort, 89 förväntansfulla kiruber närvarade. Dagarna bjöd på ett fullspäckat schema såväl dagtid som kvällstid och majoriteten av deltagarna valde att dra ner på sömnen för att hinna med att knyta kontakter under de sociala kvällsaktiviteterna.

Mer info

  • Skribent Elin Ericsson
Prenumerera på denna RSS-feed