Onkologisk behandling av övre GI-maligniteter

Det stora flertalet sjukhus i Sverige har numera multidiciplinära team där patienter med olika maligniteter diskuteras pre- och postoperativt. Det förutsätter ett nära samarbete mellan olika specialiteter, där onkologin är en av hörnstenarna. En av Västsveriges mer erfarna onkologer, Jan-Henry Svensson, ger här onkologens syn på terapiutvecklingen för maligniteter i övre gastrointestinalkanalen.

Mer info

  • Skribent Jan-Henry Svensson

Preoperativt rökstopp minskar postoperativa komplikationer

Preoperativt rökstopp har diskuterats som ett obligatorium vid elektiv ortopedisk operation på Norrlands universitetssjukhus, Umeå, som effekt av den samlade kunskap som nu föreligger. Omid Sadr Azodi, forskar AT-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, och David Lindström, kirurg på Södersjukhuset, försvarade under hösten 2008 framgångsrikt sina avhandlingar på detta ämne; Tobacco smoking, high body mass index and the outcome after surgery: the role of intervention och The impact of tobacco use on postoperative complications vid Karolinska Institutet. Handledare för Omid Sadr Azodi var Rino Bellocco, Johanna Adami, Andreas Wladis och Karl O Eriksson. Opponent var Professor Jes Bruun Lauritzen, Rigshospitalet, Köpenham. Handledare för David Lindström var Johanna Adami, Andreas Wladis och Stefan Linder. Opponent var Professor Torben Schroeder, Rigshospitalet, Köpenhamn.

Mer info

  • Skribent David Lindström, Omid Sadr Azodi

Lymfkörtelutrymning vid ventrikelcancer: En genomgång av evidensläget avseende begränsad perigastrisk (D1) respektive utvidgad (D2)lymfkörtelutrymning

Stärkt av framgångarna med den anatomiskt korrekta lymfkörtelexcisionen vid rektalcancer samt de fina resultat som japanerna uppvisar vid ventrikelcancer så pläderar Magnus Nilsson, överläkare vid övre abdominella kirurgin, Karolinska Universitetssjukhuset, här för en utvidgad lymfkörtelutrymning vid ventrikelcancer. Utfört med rätt indikation på rätt patient av en D2- kunnig kirurg.

Mer info

  • Skribent Magnus Nilsson

”Nya” ST – en process som måste få ta tid + Kommentar till ST-enkäten

Speglar svaren i KIRUBs enkät verkligen genomsnittet av svenska kirurgkliniker eller är det bara de bästa i klassen som svarat? Ordföranden i utbildningskommittén, Agneta Montgomery, kommenterar enkäten och ger här handfasta råd till de ansvariga för ST-utbildningen genom en enkel checklista som ger en bra start på arbetet med att vidareutveckla skolningen av våra nya kirurger. - Per-Anders Larsson, verksamhetschef på kirurgkliniken i Helsingborg, har mångårig erfarenhet som kirurgchef och kommenterar här KIRUBs enkät och strävan efter den optimala ST-utbildningen.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery, Per-Anders Larsson

Regionerna bör snarast organisera simulatorträning för alla ST-läkare

Sedan den 1 september 2008 har vi fått en ny målbeskrivning för specialistutbildningen. I målbeskrivningen står det att ST-läkaren skall genomgå träning i simulerad miljö, helst tidigt i utbildningen. Det är väl dokumenterat att nya kirurger som genomgått simulatorträning gör färre fel och opererar snabbare än de kollegor som inte har tränat i simulatorer. Få kliniker har dock idag tillgång till en organiserad utbildning i simulerad miljö. Regionerna bör därför snarast skapa en organisation där alla ST-läkare har möjlighet att genomgå träning på ett simulatorcentrum.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe, Ann Kjellin, Ninos Oussi

Nya utbildningsboken i kirurgi

Ordföranden i utbildningskommittén, Agneta Montgomery, ger här en nulägesrapport över hur långt arbetet med vår nya utbildningsbok har kommit. Alla som på ena eller andra sättet är involverade i ST-utbildningen ser med stor spänning fram emot de totalt nyreviderade utbildningsriktlinjerna.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

KUB-kurser

Behovet av utbildningar för kirurger är stort och i ett försök att öka antalet utbildningstillfällen planerar Svensk Kirurgisk Förening att införa KUB-kurser, med en planering som liknar anestesiologernas SFAI-kurser, som ett komplement till IPULS. KUB (Kirurgisk utbildning) presenteras här närmare av styrelseledamoten Jeanette Liljestrand Sigvardsson.

Mer info

  • Skribent Jeanette Liljestrand Sigvardsson

KIRUB granskar ST-utbildningen: – Chefer följer inte SoS föreskrifter om ST

ST-utbildningen i kirurgi genomgår stora förändringar just nu. Vi har en ny specialitetsindelning, en ny målbeskrivning och snart en ny utbildningsbok. Nästa år är det dags för en ny runda av SPUR-inspektioner som ska granska kvaliteten på ST-utbildningen. I väntan på det har KIRUB genomfört en enkätundersökning för att kartlägga utbildningsläget vid svenska kirurgkliniker.

Mer info

  • Skribent Oskar Hemmingsson, Olov Norlén, Vidar Hjertberg, Linda Adwall, Kristine Hagelsteen, Mattias Hartwig, Ninos Oussi, Leonard Clay, Peter Elbe
Prenumerera på denna RSS-feed