Brett komplikationspanorama efter

Kirurgsverige har upplevt en explosionsartad ökning av antalet operationer för övervikt under de senaste åren. Nu utförs cirka 8 000 operationer på årsbasis. Precis som all annan kirurgi är dessa ingrepp behäftade med komplikationer. Något som berör alla primär- och bakjourer. Av den anledningen är det viktigt att lära sig hur olika postoperativa tillstånd skall handläggas. SFOKs styrelse rapporterar här från deras första nationella komplikationsmöte. 

En vital 70-åring 

skharen har skuttat iväg och vi väntar nu på fröken Valborg. En tid där vi börjar belönas med allt längre dagar efter den mörka vintern. Vårens

bråda dagar ger arbete för både trädgårdsintresserade och för delföreningarna som nu lusläser alla abstrakts till Kirurgveckan. 

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Palliativ behandling av esofagus- och ventrikelcancer

Att arbeta tillsammans mellan specialiteterna istället för parallellt borde vara självklart vid god cancersjukvård men ofta glöms det holistiska synsättet bort och varje specialkompetens ser först till sitt eget område. Professor Lars Lundell, Stockholm, och specialistläkare Anders Winbladh, Linköping, rapporterar från en mycket fruktsam temadag på Svenska Läkaresällskapet kring det multidisciplinära arbetet runt den palliativa cancerpatienten.

Mer info

  • Skribent Lars Lundell

Brett komplikationspanorama efter

Kirurgsverige har upplevt en explosionsartad ökning av antalet operationer för övervikt under de senaste åren. Nu utförs cirka 8 000 operationer på årsbasis. Precis som all annan kirurgi är dessa ingrepp behäftade med komplikationer. Något som berör alla primär- och bakjourer. Av den anledningen är det viktigt att lära sig hur olika postoperativa tillstånd skall handläggas. SFOKs styrelse rapporterar här från deras första nationella komplikationsmöte.

Mer info

  • Skribent Mikael Ekelund, Anders Thorell, Mikale Wirén

Akutsjukvård – yngsta specialiteten i Sverige

Kjell Ivarsson är verksamhetschef vid Akutcentrum, Helsingborgs lasarett, med bakgrund som disputerad kirurgspecialist. Han har under flera år verkat inom och utvecklat akutsjukvården som har stora beröringspunkter med kirurgin. Vilket han här beskriver, liksom framtiden för denna unga disciplin.

Mer info

  • Skribent Kjell Ivarsson

Om akutläkarkirurgens ontologi

Birger Pålsson, en av redaktionskommitténs medlemmar verksam i Helsingborg, har ombetts reflektera kring ämnet akutläkare ur en kirurgisk synvinkel, mot bakgrund av fleråriga erfarenheter av och engagemang inom akutkirurgin i Lund, Malmö och Helsingborg.

Mer info

  • Skribent Birger Pålsson

SPUR-inspektionerna – en nyckel till förbättrad ST-utbildning

Svensk Kirurgisk Förening utför sedan drygt ett år tillbaka den femte SPUR-omgången sedan starten 1993. Något mer än hälften av landets kirurgkliniker är inspekterade men många återstår! Specialistläkare Peter Elbe, föreningens SPUR-samordnare, lyfter här fram den berömda effekten på ST-utbildningen som ofta noteras då en klinik genomgår inspektionen.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Robotsimulatorn gör sitt intåg

Europas första robotsimulator av typen Ross finns nu installerad på kliniskt träningscenter på Karolinska. Ordföranden i SIKT, Magnus Kjellman, presenterar nyttan av denna träning för både erfarna och yngre kirurger.

Mer info

  • Skribent Magnus Kjellman

En ny generation kirurgchefer växer fram

Svensk Kirurgisk Förening hade 2010 extra stort fokus på ledarskapsfrågan utifrån en rad perspektiv. Ett av dessa perspektiv var att initiera en mångårig satsning för att bygga upp en ledarskapskurs riktad specifikt mot kirurger. Första kursen 2010/2011 blev en stor framgång och den andra omgången med Lust att leda kursen pågår. En tredje kurs är planerad och då nås målsättningen med att sextio unga kirurger med ledarintresse fått en god grund att stå på. 

Mer info

  • Skribent Urban Wingren, Mari-Lois Ivarsson

CARP – ett nytt sätt att skarva tarm

En av våra delföreningar heter SIKT, vilket står för Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi. Det speglar att vi kirurger gärna är delaktiga i en teknisk utveckling som skall komplettera vår vetenskap och beprövade erfarenhet och föra kunskapens frontlinje framåt. Här presenter Anders Grönberg, Lund, en ny teknik framtagen genom utveckling av en gammal metod att utföra en tarmanastomos utan att lämna något främmande material i tarmväggen.

Mer info

  • Skribent Anders Grönberg
Prenumerera på denna RSS-feed