Ormens internationella år 

Det kinesiska nyåret har precis infallit den 10:e februari och världens folkrikaste land har gått in i ormens år. Inom astrologin i Mittens rike används månkalender istället för vår gregorianska kalen- der och varje år representeras av ett djur. Det finns tolv sådana djur, som cykliskt återkommer, och nu har man bytt från drakens år till ormens. Kirurgföreningen gör numera också så att vi byter huvudtema år från år. 

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Workshop om framtidens övre abdominella kirurgi

Strukturomvandling med centralisering av kirurgi har både fördelar och nackdelar för patienter och inblandade sjukhus. Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi tar problema­ tiken med avvägningen av vad som skall göras var på största allvar. Här refererar överläkare Cecilia Strömberg, Karolinska Universitetssjukhuset, från SFÖAKs möte som tog sig an denna svåra fråga.

Mer info

  • Skribent Cecilia Strömberg

Utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv

Regionalt cancercentrum Väst utgör ett av landets sex RCC. Där ingår Västra Götalands Regionen samt Halland. Chef för RCC Väst är patologen, och tidigare Riksstämmogeneralen, Nils Conradi som här närmare presenterar det gedigna arbetet som redan är initierat mellan den svenska västkusten och de stora sjöarna.

Mer info

  • Skribent Nils Conradi

Regionala cancercentra – en möjlighet att påverka cancervårdens utveckling!

De nu etablerade Regionala cancercentra utgör en av Sveriges största strukturella omvandlingar inom sjukvården som vi sett på flera decennier. Strukturen är på plats och det omfattande arbetet är påbörjat. Onkolog Gunilla Gunnarsson, samordnare för cancerstrategin vid Sveriges Kommuner och Landsting samt ordföranden för RCC i samverkan, sammanfattar bakgrunden och presenterar regeringens intentioner med införandet av RCC.

Mer info

  • Skribent Gunilla Gunnarsson

Nivåstrukturerad cancerkirurgi för patientens bästa

Centralisering av större kirurgi har skett successivt under de senaste tre decennierna. Kostnadsdrivande nya medicinska metoder, högspecialiserade kompetenser i hela vårdkedjan och möjligen även patienternas önskan talar för att det kommer fortsätta. RCC kommer spela en viktig roll när detta skall hanteras på ett balanserat och klokt sätt. Kirurgkollegan Anders Thulin, projektledare för RCC i Samverkan, leder en styrgrupp som skall arbeta med nationell och regional nivåstrukturering.

Mer info

  • Skribent Anders Thulin

Lynch syndrom – mutation med mycket hög kolorektal cancerrisk

Hereditär kolorektal cancer kan orsakas av en rad olika mutationer. Vanligast är HNPCC och FAP. Professorerna Lars Påhlman, Uppsala, och Annika Lindblom, Stockholm, beskriver här ett lärorikt patientfall där kontentan blir att patienter med det ärftliga Lynch syndromet skall ingå i ett livslångt kontrollprogram med exempelvis koloskopi.

Mer info

  • Skribent Lars Påhlman, Annika Lindblom

Komplikationer till obesitaskirurgi

All kirurgi bygger på att vi har tekniker som minimerar antalet komplikationer. Trots det så uppstår dessa vid all typ av kirurgi och då är det av stort värde att vara väl förberedd på hur vi hittar dem snabbt och åtgärdar dem prompt. För att sprida denna viktiga kunskap refereras här från den andra årliga komplikationskonferensen i regi av Svensk Förening för Obesitaskirurgi (SFOK).

Mer info

  • Skribent Anna Elmered

Lokalt processarbete för kolorektal cancer inom RCC Väst

RCC i Västra Götaland har utsett ett trettiotal processägare som ansvarar för alla de olika cancerdiagnoserna. Överläkarna Susanne Ottosson, onkolog, och Stefan Skullman, kirurg, fick uppdraget att utifrån RCC:s grund intentioner inventera och utveckla den kolorektala cancerverksamheten i den västra regionen.

Mer info

  • Skribent Susanne Ottosson, Stefan Skullman

Svensk förening för bröstkirurgi

I vår serie om delföreningarnas arbete och visioner har turen kommit till bröstföreningen, som har haft en mycket aktiv hållning i utvecklingen av sin subspecialitet under de femton år den varit aktiv.

Mer info

  • Skribent Susann Plate
Prenumerera på denna RSS-feed