Studentikos akademisk yra väntar

Nu har många av våra flyttfåglar börjat återvända efter tusentals kilometers flygning över de Iberiska eller Balkanska halvöarna. Blåsippor och vitsippor pryder solvärmda skogsbackar och Valborg stundar med klangfull lovsång till våren. Johan Ludvig Runebergs Sköna maj, välkommen till vår bygd igen kommer att ljuda ur mången strupe där sångaren torde ha en gulnad studentmössa käckt på svaj. 

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

Barnkirurgi på Balkan

Krigets fasor skapar stora hål i såväl själen som i gator och torg. Luckor uppstår i alla delar av samhället den dagen krutröken lagt sig. Detta har överläkare Peder Drott, Linköping, fått erfara under tio år med punktvisa hjälpinsatser inom barnkirurgin i Kosovo och Bosnien. Inom ramen för ett hjälpprogram har medicinska kunskapsluckor successivt fyllts igen och sjukvården i forna Jugoslavien förbättras alltjämnt.

Mer info

  • Skribent Peder Drott

Peroral antikoagulation – en lisa för patienten men ett gissel för kirurgen

Stora patientgrupper behandlas med warfarin men i ökande frekvens också med nya orala antikoagulantia. Ur kirurgisk synvinkel kan detta skapa allvarliga situationer dels vid omfattande blödningar och dels inför operationer. Docent Anders Själander, Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus och Professor Peter J Svensson, Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus/Malmö, Koagulationscentrum, ger en uppdatering om antikoagulation och en översikt av de nya orala preparaten.

Mer info

  • Skribent Anders Själander, Peter J Svensson

Kirurgiska studierektorer aktivera er nationellt

Arbetet som utförs av studierektorer för ST–läkare på alla våra kirurgkliniker är beundransvärt. Det kräver tid, entusiasm och ibland även blod, svett och tårar. Utbildningskommittén i Svensk Kirurgisk Förening har sex ledamöter. Helena Taflin är en av dem och ansvarar för det nationella studierektorsnätverket och vill härmed uppmuntra sina gelikar till att stödja varandra i detta så viktiga arbete.

Mer info

  • Skribent Helena Taflin

Ge kniven vidare

Den klassiska kunskapsöverföringen från mästare till gesäll som hantverksyrkena inom sina respektive skrån, utfört i århundraden gäller fortsatt inom kirurgin. Man arbetar tillsammans vid sin läst. Gesällen får allt större färdigheter och vartefter därmed allt mer avancerade arbetsuppgifter. KIRUB vill uppmuntra de kirurgiska mästarna att låta skalpellen oftare få föras av gesällen för att de skall erhålla gesällbrev och senare även kunna visa upp ett riktigt mästerarbete.

Mer info

  • Skribent Elin Ericsson, Sofia Westermark

Nu är det dags att fimpa inför kirurgi

Våra två grannar Finland och Norge har satt upp målet att bli helt rökfria till år 2040. Svensk Kirurgisk Förening har en kortare och mer avgränsad horisont. Föreningen vill dra sitt strå till stacken genom att stimulera landets kirurgkliniker att införa preoperativt rökstopp på alla våra patienter.

Mer info

  • Skribent Omid Sadr Azodi

Värmlänningar slutar att röka före operation

Var åttonde vuxen svensk röker. Att preoperativt rökstopp minskar postoperativa komplikationer är nu väl känt. Rökstoppet sparar lidande för patienten och pengar för sjukvården. Ett rökstoppsprojekt i Karlstad under 2012 har utmynnat i en landstingsövergripande vårdrutin för rökande patienter som remitteras för kirurgisk åtgärd i Landstinget Värmland. Varsågod och kopiera!

Mer info

  • Skribent Maria Wikström, Thomas Hallgren

En rökfri operation – kirurgens skyldighet och patientens rättighet? 

Det har ålagts oss kirurger att förebygga sjukdom. Socialstyrelsen har huvudansvaret för uppdraget att stödja införandet av ”nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”. Här sägs det att ”patienter ska erbjudas stöd för att förändra riskfyllda levnadsvanor, att professionerna ska förmedla en positiv attityd till hälsofrämjande arbete och att hälso- och sjuk- vårdspersonal ska tillämpa sjukdomsförebyggande metoder vid möten med patienter.”

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Aortagraftinfektion – ett komplicerat kärlkirurgiskt tillstånd

Infektion runt ett aortagraft är en fruktad komplikation och utgör både en kirurgisk och antibakteriell utmaning där erfarenhet och multidisciplinär kompetens krävs. Åtgärder kan behövas akut vid graftenterisk blödning, men i andra fall med enbart infektion finns det tid för en noggrann utredning och diskussion angående kirurgisk strategi.

Mer info

  • Skribent Conny Arnelöv, Mia Furebring, Anders Wanhainen

Kolonvolvulus – vanligare runt ekvatorn

Volvo är latin och betyder ”jag rullar”. Latinets volvere ligger också till grund för ordet kolonvolvulus som är ett äkta tarmvred vilket kräver lyhördhet vid diagnostik och prompt åtgärd. Överläkare Maria Cornelius, Helsingborg, höll välbesökta lunchföreläsningar om detta under Kirurgveckan, vilka hon här summerar.

Mer info

  • Skribent Maria Cornelius
Prenumerera på denna RSS-feed