Att välja – är också att avstå

När påskkärringarna snart återvänder till Blåkulla och vi har plåstrat om alla blessyrer från påsksmällare så är det dags att blicka framåt. Många spännande och positiva saker ligger framför oss. Uppladdningen för årets Kirurgvecka är i full gång. Supervalåret 2014 kommer, vare sig vi vill eller ej, påverka vår vardag såväl professionellt som privat. Svensk Kirurgi följer förstås upp båda dessa händelser.

Mer info

  • Skribent Lars Johansen

VAC-terapi – tomt men kostsamt

I vissa lägen behöver kirurgen lämna buken öppen och frågan som då omedelbart uppstår är när och på vilket sätt man skall försluta, och hur behandlingen skall ske under tiden. Idag används olika typer av vakuumförband ganska frekvent. Åke Andrén-Sandberg presenterar här detta ämne och kommer fram till att evidensläget för vakuumförband inte är speciellt starkt.

Mer info

  • Skribent Åke Andrén-Sandberg

RCC utmanar den rådande klinikorganisationen inom cancersjukvården

Patienterna driver sina krav på hur den svenska cancersjukvården skall utformas. Politikerna går till val i september med visioner hur detta skall åstadkommas. Utförarna av denna vård är Sveriges Kommuner och Landsting där överläkare Gunilla Gunnarsson är samordnare för de Regionala cancercentra som nu varit verksamma i två år. Här sammanfattas hur professionen, genom SKL, har lyckats möta patienternas krav och politikernas visioner så här långt.

Mer info

  • Skribent Gunilla Gunnarsson

Inget sjukhus ska operera färre än 100 fall per år och cancersjukdom

Var tionde minut får en ny människa i Sverige besked om cancersjukdom. Vilket innebär 58 000 nya fall årligen. Var tredje svensk får cancer under sin livstid. Cancersjukdomen berör oss alla, antingen som drabbade eller som närstående. Under valåret 2014 vill vi belysa cancersjukvården utifrån patient-, politiker- och utförarperspektiven genom fyra artiklar. Först ut är Katarina Johansson, ordföranden i patientföreningen Nätverket mot cancer.

Mer info

  • Skribent Katarina Johansson

Kärlkirurgin har lärt av kardiologin

Kärlkirurgerna har en lång tradition av kvalitetsregisterarbete genom införandet av Swedvasc redan på tidigt 1990-tal. De kirurgiska registren utvecklas successivt. Kärlkirurgerna går, genom utnyttjande av det befintliga Swedvasc, nu ånyo i frontlinjen med ett nytt spännande koncept för interventionsstudier med SWEDEPAD-studien. Studieupplägget är en Registerbaserad randomiserad kontrollerad studie (RRCT).

Mer info

  • Skribent Björn Kragsterman, Joakim Nordanstig, Mårten Falkenberg

En betraktelse över de oönskade händelserna av att behandla kirurgisk sjukdom

Det slutgiltiga kirurgiska resultatet för patienten har i många diagnosgrupper, såsom recidiv vid rektalcancer, ljumskbråck och åderbråck, förbättrats markant senaste decennierna genom en näst intill momentan teknikutveckling. En minskning av postoperativa komplikationer verkar dock i mångt och mycket svår att komma åt. Professor P-O Nyström, Gastrocentrum Karolinska, Stockholm, har under sin långa karriär i Linköping och Stockholm engagerat sig mycket i studier kring postoperativa infektioner och andra komplikationer till kirurgin.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Docent Johan Westerdahl in memoriam

En högt uppskattad kirurgkollega har allt för tidigt gått ur tiden. Kollegorna Per Hellman och Joakim Hennings ger oss en ömsint skildring av vännen, kirurgen, forskaren som mottagit Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris 2008 och den engagerade ordföranden i Svensk Förening för Endokrinkirurgi.

Mer info

  • Skribent Per Hellman, Joakim Hennings

Europeisk nivåstrukturering inom kolorektal kirurgi

Under 2013 fördes en intensiv debatt i vår tidning gällande centralisering av viss cancerkirurgi. Vi inledde med att låta RCC och SKL presentera sina intentioner med svensk cancersjukvård, varpå förespråkare för både decentraliserad och centraliserad kirurgi höjde sin stämma. För att bredda diskussionen önskar vi belysa hur andra länder i Europa har hanterat denna fråga.

Mer info

  • Skribent Lars Påhlman, Per Nilsson

Cancervården behöver utvecklas på en rad områden

I september går vi till val för att välja våra politiker som på riksdagsnivå skall besluta om nationella medicinska inriktningsbeslut och på landstingsnivå besluta om skatteuppbörd och fördela den gemensamma potten utifrån medicinska prioriteringar. En grannlaga uppgift med eskalerande kostnader och begränsade resurser. Vice ordföranden i Socialutskottet, Lena Hallengren (S), presenterar socialdemokraternas syn på cancersjukvården i Sverige inför valet.

Mer info

  • Skribent Lena Hallengren

Världens bästa cancervård kan bli ännu bättre

Alliansen tog initiativ till den Nationella cancerstrategin under sin förra mandatperiod. Alliansregeringen ser att det fortfarande finns en rad utmaningar för vård av cancerpatienter som behöver adresseras och förbättras. Mer samverkan mellan landstingen och bättre nivåstrukturering kommer behövas för att möta de ökande kraven från kvalitetsjämförande patienter i framtiden anser riksdagsmannen och ordföranden i Socialutskottet Anderw W Jonsson, C.

Mer info

  • Skribent Anders W Jonsson
Prenumerera på denna RSS-feed