UEMS Section of Surgery, Berlin 27-28 mars

UEMS Section of Surgery höll sitt vårmöte 2015 på InterCityHotel Berlin Hauptbahnhof i Berlin. Svensk Kirurgisk Förening representerades av internationella sekreteraren Malin Sund, KIRUBs ordförande Ebba Kihl- stedt och Oliver Gimm som är ny ordförande för Division of Endocrine Surgery inom kirurgsektionen i UEMS.

Mer info

  • Skribent Malin Sund

Blir det någon ny specialistskrivning?

Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis avskaffades när den förra förordningen om specialistutbildningen började gälla (SOSFS 2008:17). Det fanns flera orsaker till det. Dels så hade den gamla skrivningen blivit förlegad. Frågorna var dåligt uppdaterade och det var många ST-läkare, examinatorer och aktiva inom föreningen som lade ner ett stort arbete på en examination som inte var obligato- risk. I stället var tanken att examination skulle ske i anslutning till varje kurs. Arrangörerna av KUB kurserna fick som krav att alla kurser inte bara skulle ha en skriftlig examination utan även en skrivning före eller vid kursstart (sk förskrivning). ATLS var en förebild när examinationerna till kurserna skapades.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe, Malin Sund

Sommaren är här

Efter en lång vårtermin fyllt av hårt arbete är det säkert många som ser fram mot att få återhämta sig under sommaren. det är inte utan att man själv skulle behöva lite eraS (Enhanced Recovery After Surgery), även om det uttrycket inte brukar användas om kirurgens återhämtning i första hand. I det här numret nummer får vi tre artiklar om eraS, ett koncept som vinner mark i Sverige och blir aktuellt för fler och fler diagnoser. Vi får läsa om eraS Society, om framväxten av evidens i fältet och om erfarenheter från en ”early adopter”.

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Nu har den nya specialistutbildningen börjat gälla

Utbildningskommittén i Svensk Kirurgisk Förening har gjort ett stort arbete i beredningen av den nya specialistutbildningen. I och med detta har man kunnat få igenom många synpunkter i den slutgiltiga skrivningen av socialstyrelsens föreskrift för läkares specialistutbildning. Peter Elbe och Helena Taflin redogör här för hur den nya utbildningen är uppbyggd.
 

Mer info

  • Skribent Peter Elbe, Helena Taflin

Metoder för att minska ischemi och reperfusionsskador i levern

I oktober 2014 försvarade Bergthór Björnsson sin avhandling Methods to Reduce Liver Ischemia/Reperfusion Injury vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet. Huvudhandledare var docent Per Sandström och opponent professor Styrbjörn Friman från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Avhandlingen undersö- ker traditionella och nya metoder för att skydda levern mot ischemi/reperfusionsskador.

Mer info

  • Skribent Bergthor Björnsson

På spåret - vart är kirurgin på väg?

Tåget rullar, men frågan är, kan vi påverka resan? Vilken räls ska vi behålla, var ska vi bygga ut och var vi ska bryta upp eller leda om rälsen? kartan för kirurgin och sjukvården i stort håller på att skrivas om i snabb takt. Inom den kirurgiska professionen finns en stor sakkunskap, men det finns ett omvärldsperspektiv som få av oss kan överblicka i stort. Vi står inför omfattande förändringar. samhällets struktur är under snabb ombyggnad, med stor rörlighet på arbetsmarknaden, avfolkning av landsbygd, omfattande invandring av människor från olika kulturer med olika behov, It revolution och oklarhet över hur vi ska fördela våra gemensamma medel för optimalt utnyttjande. För oss kirurger är det självklart att vi vill utveckla och erbjuda kirurgisk vård med maximal kvalité för alla. Detta är också regeringens ambition när det gäller den högspecialiserade vården som nu är fokus för en omfattande utredning.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Kärlkirurgi - en ny basspecialitet 2015

De nya förskrifterna för specialisttjänstgöring, där kärlkirurgin är en ny basspecialitet, kommer att innebära förändringar i utbildnings-, planerings- och rekryteringsarbetet på många kirurgkliniker i landet. I denna artikel får vi en bakgrund och beskrivning av hur specialitetsutbildningen kommer att byggas upp av Svensk Förening för Kärlkirurgi (SSVS) och hur den samverkar med specialistutbildningarna i kirurgi, urologi och plastikkirurgi.

Mer info

  • Skribent Carl Magnus Wahlgren

Skära i Skövde, rapport från KIRUB-dagarna 2015

”Ju större snitt desto större kirurg” lär en kirurg ha sagt för länge sedan. En hel sal unga kirurger brast i skratt när Tord Gustafsson, förste viceordförande i Skövdes kommunfullmäktige, med dessa ord välkomnade deltagarna på KIRUB- dagarnas bankett 2015. Sjuttiotre ST-kirurger från Sverige och en litauisk ST-kirurg hade samlats till årets KIRUB-dagar som arrangerades i Skövde 6–8 maj med Skaraborgs kirurg- klinik som värd. Årets tema var laparoskopisk kirurgi och i programmet ingick såväl föreläsningar som praktiska work- shops. Maria Hjertberg, ST-läkare vid Kirurgiska kliniken i Norrköping, rapporterar från årets KIRUB-dagar.

Mer info

  • Skribent Maria Hjertberg

Gemenam kunskapsbas (common trunk)

Med införandet av en ny ST-utbildning 2015 så har nog många funderat på hur den kan se ut rent praktiskt, framför allt när det gäller den gemensamma kunskapsbasen (GKB) i nya ST utbildningen för blivande kirurger, urologer, plastikkirurger och kärlkirurger. Detta ledde till att vi på SUS (Malmö/Lund) började fundera och diskutera densamma och försökte göra ett förslag.

Mer info

  • Skribent Ann-Cathrin Moberg
Prenumerera på denna RSS-feed