Yngre Danske Kirurger

Yngre danske kirurger, YDK, (den danska motsvarigheten till KIRUB) besökte förra året Kirubdagarna i Södertälje. Representanterna upplevde utbildningsdagarna givande och inspirerande. I vintras dök en inbjudan till KIRUB upp, om att bevista YDKs årliga utbildningsdag. Sara Landström, KIRUBs internationella sekreterare, och jag gav oss iväg på helgmöte i Köpenhamn 25-26 april.

Mer info

  • Skribent Ebba Kihlstedt

Prisbelönad forskning Stora Forskarpriset 2015 till Sara Regnér

Utvald bland många starka kandidater belönades i år Sara Regnér med Stora Forskarpriset à 250 000 kronor. Vi har i detta nummer glädjen att ta del av hennes forskning, från studie av biomarkörer vid pankreatit till djurmodeller och genuttryck, allt sprunget ur kliniska frågeställningar och med syfte att hjälpa patienter. Vi får också en fin beskrivning av hur forskarintresse kan väckas och fortsätta växa i en kreativ miljö.

Mer info

  • Skribent Sara Regnér

Var ska vi lägga resurserna?

Efter en fantastiskt lyckad kirurgvecka är nu hösten igång. abstraktrekord, utställarrekord, väderrekord och jag vet inte allt! Nu har Malmö-Lund verkligen något att leva upp till. Under hösten kommer utvalda delar av kirurgveckans föreläsningar som vanligt att refereras i Svensk kirurgi. Vi får redan i detta nummer ta del av Sara regnérs forskning som resulterat i Stora Forskarpriset.

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Poängbedömningen i Svenska kolorektalcancerregistret

Sverige är världsledande när det gäller kliniska kvalitétsregister. Data från registren kan användas för årsrapporter och forskning men i en ideal situation kan de även användas av klinikföreträdare och beslutsfattare för organisationsoptimering och resursallokering. Lars Påhlman och styrgruppen för kolorektalcancerregistret visar här hur registerdata kan användas för att belysa kvalitetsmått på kliniken.

Mer info

  • Skribent Lars Påhlman, Ingvar Syk, Anna Martling, Annika Sjövall, Karl Kodeda

Vad är meriterande författarskap på vetenskapliga artiklar?

Svårigheten att värdera kvaliteten på en forskares vetenskapliga artiklar utifrån bibliometriska mått diskuterades i en artikel i förra numret av Svensk Kirurgi. Här diskuterar samma författare kring problematiken med att mäta meritvärdet av att vara medförfattare på ett veteskapligt arbete.

Mer info

  • Skribent Henrik Thorlacius, Ulf Gunnarsson

Kursen för dig som undervisar och handleder ST-läkare

Tack vare en mycket aktiv utbildningskommitté har Svensk Kirurgisk Förening har kommit mycket längre än många andra specialistföreningar när det gäller att tillhandahålla ST-utbildning anpassat till efterfrågan. Man tar nu detta arbete ytterligare ett steg genom standardiserad utbildning av dem som fungerar som lärare i vårt fält.

Mer info

  • Skribent Anders Bergenfelz, Peter Elbe

Örebro - tack för en magnifik vecka!

Vill tacka er alla medarbetare, med Göran Wallin i spetsen, som format denna 20:e Kirurgvecka. Nu sätter ni press på oss i Skåne. Tänk att vädret stod oss bi och att vi fick vara med och dela glädjen av en 750-årsfirande stad smyckad till tänderna.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Ny nationell kurs i basal endoskopi

Endoskopin har på senare år allt mer gått från att enbart vara diagnostisk till att bli terapeutiskt. Numera kan ett flertal såväl akuta som elektiva ingrepp göras med endoskopisk teknik. Samtidigt är endoskopi­ utbildningen för kirurger dåligt reglerad. Det har varit upp till varje enskilt sjukhus att ombesörja att ST­ läkarna får en bra endoskopiutbildning. Gastroentero­ logerna behöver å andra sidan gå en obligatorisk kurs i endoskopi för att få ut sin specialistkompetens men det har inte funnits någon nationell samordning av kurserna.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe, Lars Enochsson, Urban Arnelo

Confounding

Det är vanligt, inte minst i media, att det sker förväxlingar mellan korrelation och kausalitet. I dessa tider med stor tillgång till data är det viktigt att inte dra felaktiga slutsatser av alla samband som man kan hitta. I vår kolumn har vi nu kommit till det viktiga nyckelbegreppet confounding eller förväxling.

Mer info

  • Skribent Johan Sundström
Prenumerera på denna RSS-feed