Laparoscopic Lavage A Paradigm Shift for the Treatment of Perforated Diverticulitis with Purulent Peritonitis?

Många kirurger har ställts inför frågan hur man på bästa sätt hanterar en perforerad divertikulit med purulent peritonit. För dem som endast hanterar dessa tillstånd på jourtid saknas kanske en känsla för hur det går längre fram och Hartmann ́s operation upplevs nog av många som det ”säkra” alternativet. Den avhandling från Sahlgrenska akademin som autorefereras här belyser detta och jämför med lavage av bukhålan.

Mer info

  • Skribent Anders Thornell

Översiktsartikel: Klinisk nutrition

Att sköta rondarbete på avdelningen är en av de första uppgifter en underläkare i kirurgi får. En helt central del i det arbetet är att för varje patient ta ställning till optimal strategi för nutrition den aktuella dagen. Många gånger fattas beslut på svaga grunder, kanske genom att se vad som stod på dropplistan föregående dag. De flesta patienter kan snart återgå till normalt födointag varefter tilläggsnutrition minskar i betydelse men det finns ändå stor förbättringspotential i denna del av omhändertagandet av våra patienter.

Mer info

  • Skribent Folke Hammarqvist

SÖK har startat!

Fredagen den 20 november 2015 samlades 25 kurs- deltagare från hela Sverige i Linköping för starten av SÖK, den nationella kursen för specialister i övre abdominalkirurgi. Studierektor Magnus Sundbom, Uppsala, sammanfattar bakgrunden till kursen och dess motto: ”Den som vet mest vinner”.

Mer info

  • Skribent Magnus Sundbom

Värdet av transparens

Vid tiden för pressläggning av detta nummer stormar det i media kring Paolo Macchiarini och hans verksamhet. Svensk kirurgisk Förening har i nuläget inte tagit del av något utredningsmaterial men vi reagerar givetvis starkt på de uppgifter SVT publicerar. det är också uppenbart att detta blir en internatio- nell skandal då SVTs granskning refererats i till exempel Science1. den haverikommission som nu tillsätts är välkommen, och vi kommer att belysa detta i kommande nummer av tidningen. att diskutera och ifrågasätta både forskning och klinisk verksamhet är en viktig tradition i vårt land och oftast leder det till att lokala felaktigheter kan stävjas. Vad som gått snett i det aktuella fallet får haverikommissionen belysa men man hoppas att öppenhet och transparens mellan och inom självständiga enheter kan hindra liknande skandaler i framtiden.

Mer info

  • Skribent Jakob Hedberg

Ny ordförande

Att ta över ett ordförandeskap efter Agneta Montgomery är både lätt och svårt. Det har varit lätt eftersom Agneta på alla sätt gjort vad hon kunnat
genom att förse mig med alla typer av bakgrundsfakta, USB-minnen med alla former av dokument och varit ”bollplank” i ett ertal frågor. Å andra sidan är det svårt, för att inte säga omöjligt, då kostymen man ärver är stor eftersom Agneta på ett alldeles fantastiskt sätt skött ordförandeskapet i Svensk Kirurgisk Förening under fyra år och överlämnar en organisation i ett mycket gott skick. Det är därför med stor ödmjukhet som jag nu påbörjar detta hedersuppdrag.

Mer info

  • Skribent Claes Jönsson

Interventionsstudier

I förrförra kolumnen diskuterades behovet av att observera en mängd försökspersoner under två kontrafaktiska omständigheter (t ex att samtidigt få en experimentell behandling och att inte få den) för att kunna fastställa kausalitet. Det är ju omöjligt, men vi har ändå bestämt oss för att tolka behandlingseffekter i vissa studier som kausala, om studierna är tillräckligt bra designade. Här har den randomiserade kontrollerade interventionsstudien (randomized controlled trial, RCT) en särställning.

Mer info

  • Skribent Johan Sundström

Kirurguppdrag i Jemen

I en värld fylld av vapen och människor som inte tvekar att använda dem kan kirurgisk vård göra stor skillnad. Hella Hultin reste från vårt trygga hörn av världen för att hjälpa de drabbade i Jemen. Behandlingsprinciperna är desamma som i Sverige även om resurserna skiljer betydligt. Jag tror de flesta av oss också känner igen grubblerierna som följer efter ett oönskat utfall – hur hopplös situationen än var från början.

Mer info

  • Skribent Hella Hultin

In memoriam - Lars Påhlman

En central gestalt inom svensk kirurgi har gått ur tiden. Lars Påhlman, Pålle, har satt en tydlig prägel på svensk kolorektalkirurgi under decennier. Onkologkollegan professor emeritus Bengt Glimelius och professores emeriti vid kirurgdelen för institutionen för kirurgiska vetenskaper i Uppsala skriver till hans minne.

Mer info

  • Skribent David Bergqvist, Ulf Haglund, Henry Johansson, Gunnar Tufveson, Göran Åkerström

Att göra en europeisk HPB-examen

I Sverige har vi mycket få examinationer efter specialistexamen. De som väljer att genomgå vidareutbildningar med formell examen vittnar ofta om hur givande och utvecklande det varit. Christpher Månsson, Sveriges första kirurg med europeisk HPB-examen, är inget undantag. Nedan följer en beskrivning av examen och en del praktiska tips för den som är intresserad.

Mer info

  • Skribent Christopher Månsson
Prenumerera på denna RSS-feed